Algemene Voorwaarden – Hoff Advocaten N.V.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Hoff Advocaten N.V. (“Hoff Advocaten”). De personen die door Hoff Advocaten zijn gemachtigd namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Hoff Advocaten en niet aan enige aan Hoff Advocaten verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Hoff Advocaten verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: iedere werknemer, adviseur, partner en aandeelhouder van Hoff Advocaten.

3. Hoff Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Hoff Advocaten leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Hoff Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

5. Indien om welke reden dan ook de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Hoff Advocaten beperkt tot driemaal het door Hoff Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 250.000.

6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Hoff Advocaten als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

7. Indien Hoff Advocaten een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Hoff Advocaten tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout of tekortkoming van deze persoon. Door Hoff Advocaten een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan Hoff Advocaten de bevoegdheid om, als een door Hoff Advocaten ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

8. Niet alleen Hoff Advocaten maar ook iedere aan Hoff Advocaten verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

9. Hoff Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden Hoff Advocaten kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of van derden onder zich houden. Hoff Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden Hoff Advocaten zullen deze gelden storten bij een Nederlandse bank. Hoff Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden Hoff Advocaten zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

10. Hoff Advocaten is als gevolg van geldende wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Hoff Advocaten een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

11. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Hoff Advocaten vast te stellen uurtarieven.

12. Door Hoff Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal 5% van het honorarium in rekening worden gebracht.

13. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van
14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Hoff Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie.

14. Hoff Advocaten en alle aan Hoff Advocaten verbonden personen hebben toestemming van de opdrachtgever om met de opdrachtgever te communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via e-mail, fax en telefoon, behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke afspraak.

15. Op de rechtsverhouding tussen Hoff Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Hoff Advocaten en een opdrachtgever zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.